عضو گروه آموزشی
نام: حسن
نام خانوادگی: حاجی تبار فیروزجائی
مرتبه علمی: دانشیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی: حقوق
آدرس صفحه:
0000-0002-0228-2027 : ORCID
https://scholar.google.com/citations?hl=en&pli=1&user=9-7IkqMAAAAJ : Scholar
ایمیل: hajitabar@yahoo.com , H.hajitabar@Qaemiau.ac.ir
تلفن محل کار: 442251343 (شماره دانشگاه و داخلی اتاق گروه )
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه