اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی چاپ


اساتید محترمی که متقاضی دریافت پژوهانه می باشند

ضمن مطالعه بخشنامه و تکمیل فرم،

مستندات (شامل لوح فشرده و پرینت) لازم را

حداکثر تا تاریخ 98/2/21 به مدیران آموزشی و پژوهشی دانشکده تحویل دهند.


دریافت بخشنامه اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی

دریافت راهنمای دریافت پژوهانه

دریافت فرم دریافت پژوهانه (فرم به صورت کامل پر شود)