عضو گروه آموزشی
نام: احسان
نام خانوادگی: بینائیان
مرتبه علمی: دانشیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
گروه آموزشی: مهندسی شیمی
آدرس صفحه: http://mail.qaemiau.ac.ir/eb.html
0000-0002-8742-0598 : ORCID
https://scholar.google.com/citations?user=bGyPwFwAAAAJ&hl=en : Scholar
https://www.researchgate.net/profile/Ehsan-Binaeian-2 : Researchgate
ایمیل: ehsan.binaeian@yahoo.com
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی ارشد مهندسي شيمي دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب مدلسازي نشست كك در مبدلهاي TLX (خط انتقال) واحدهاي اولفين
2 کارشناسی مهندسي شيمي دانشگاه فردوسي مشهد بررسي نقش نانوفيلترها در لباسها و ماسكهاي نظامي
3 دکتری تخصصی مهندسي شيمي دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران طراحي و ساخت بيوسنسور جهت تشخيص سميت نانو ذرات