عضو گروه آموزشی
نام: رامین
نام خانوادگی: فرشیدفر
مرتبه علمی: مربی
نوع همکاری: بورسیه دکتری
دانشکده: معاونت سما قائم شهر
گروه آموزشی: آموزشکده سما
آدرس صفحه: http://mail.qaemiau.ac.ir/rf.html
ایمیل: 2161707442@qaemiau.ac.ir
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله