عضو گروه آموزشی
نام: مهران
نام خانوادگی: مختاری
مرتبه علمی: مربی
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: معاونت سما قائم شهر
گروه آموزشی: آموزشکده سما
آدرس صفحه: http://mail.qaemiau.ac.ir/mmo.html
ایمیل: 2160501727@qaemiau.ac.ir
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله