عضو گروه آموزشی
نام: فرهاد
نام خانوادگی: علاء الدینی
مرتبه علمی: مربی
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: معاونت سما قائم شهر
گروه آموزشی: آموزشکده سما
آدرس صفحه: http://mail.qaemiau.ac.ir/fa.html
ایمیل: 2092432494@qaemiau.ac.ir
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله