رئیس آموزشکده سما
نام: امیر
نام خانوادگی: تقی پور اسرمی
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: معاونت سما قائم شهر
گروه آموزشی: آموزشکده سما
آدرس صفحه: http://mail.qaemiau.ac.ir/ata.html
ایمیل: 1091592500@qaemiau.ac.ir
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله