دانشکده دانشکده فنی مهندسی -> زیست شناسی -> آژمایشگاه میکروبیولژی