عضو گروه آموزشی
نام: فاطمه
نام خانوادگی: اردستانی
مرتبه علمی: دانشیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
گروه آموزشی: مهندسی شیمی
آدرس صفحه: http://mail.qaemiau.ac.ir/fardestani.html
0000-0003-2886-4233 : ORCID
https://scholar.google.com/citations?user=dZUUkRcAAAAJ&hl=en : Scholar
AAO-2215-2021 : ResearcherID
https://www.researchgate.net/profile/Fatemeh-Ardestani : Researchgate
ایمیل: ardestani_fatemeh@yahoo.com , f.ardestani@qaemiau.ac.ir
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه تهران بررسی فرایند روغن کشی از دانه های روغنی و تصفیه روغن خام در
2 کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف تولید الکل اتیلیک به روش نیمه پیوسته با استفاده از
3 دکتری تخصصی مهندسی شیمی دانشگاه مازندران بهینه سازی فرایند تخمیری تولید مایکوفنولیک اسید