عضو گروه آموزشی
نام: شادروان میرخالق
نام خانوادگی: ضیاءتبار احمدی
مرتبه علمی: استاد
نوع همکاری: نیمه وقت
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی
گروه آموزشی: آبیاری و زهکشی
آدرس صفحه:
ایمیل:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله