عضو گروه آموزشی
نام: قاسم
نام خانوادگی: علیزاده افروزی
مرتبه علمی: استاد
نوع همکاری: استاد مدعو
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
گروه آموزشی: ریاضیات و آمار
آدرس صفحه:
ایمیل: enayati.esmaeil@gmail.com
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله