عضو گروه آموزشی
نام: قربانعلی
نام خانوادگی: نعمت زاده
مرتبه علمی: استاد
نوع همکاری: استاد مدعو
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی
گروه آموزشی: زراعت و اصلاح نباتات
آدرس صفحه: http://mail.qaemiau.ac.ir/gh_n.html
ایمیل: defaya.group@gmail.com
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله