عضو گروه آموزشی
نام: رحیمه
نام خانوادگی: حاجی نصیری
مرتبه علمی: دانشیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
گروه آموزشی: شیمی
آدرس صفحه: http://mail.qaemiau.ac.ir/rhmhajinasiri.ch.html
https://orcid.org/0000-0001-5942-0438 : ORCID
https://scholar.google.com/citations?user=yFGqmAUAAAAJ&hl=en : Scholar
ایمیل: rhmhajinasiri@yahoo.com
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه