عضو گروه آموزشی
نام: حمید
نام خانوادگی: حسن پور
مرتبه علمی: استاد
نوع همکاری: استاد مدعو
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
گروه آموزشی: مهندسی كامپيوتر و فناوری اطلاعات
آدرس صفحه: http://mail.qaemiau.ac.ir/hhasnpour.html
ایمیل: h_hassanpour@yahoo.com
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله