عضو گروه آموزشی
نام: زینت السادات
نام خانوادگی: حسینی
مرتبه علمی: دانشیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
گروه آموزشی: شیمی
آدرس صفحه:
https://orcid.org/0000-0001-7193-1759 : ORCID
https://scholar.google.com/citations?user=oAutWHwAAAAJ&hl=en : Scholar
ایمیل: zshossaini@yahoo.com, zs.hossaini@qaemiau.ac.ir
تلفن محل کار: 01142155025-30 (شماره دانشگاه و داخلی اتاق گروه )
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی شیمی دانشگاه الزهرا (س) ------
2 کارشناسی ارشد شیمی دانشگاه تربیت مدرس تهران Synthesis of new Organic Compounds by Deficient Acetylenic Compounds and phosphites in the Presence of OH- acid
3 دکتری تخصصی شیمی دانشگاه تربیت مدرس تهران Synthesis of New Heterocyclic Systems using Multicomponent Reactions of Ethyl bromopyruvate