عضو گروه آموزشی
نام: مفید
نام خانوادگی: گرجی بندپی
مرتبه علمی: استاد
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
گروه آموزشی: مهندسي مکانيک
آدرس صفحه: http://mail.qaemiau.ac.ir/mgb.html
وب سایت: http://mec.nit.ac.ir/ms/m.gorji/home.aspx
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=DhH6EZ8AAAAJ : Scholar
ایمیل: gorji@nit.ac.ir
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله