عضو گروه آموزشی
نام: محمود
نام خانوادگی: تاج بخش جدیدی
مرتبه علمی: استاد
نوع همکاری: استاد مدعو
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
گروه آموزشی: شیمی
آدرس صفحه: http://mail.qaemiau.ac.ir/mt.html
ایمیل:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله