دانشکده علوم انسانی


دکتری تخصصی

رشته - گرایش- کد آزمونی

زیرمجموعه امتحانی

الهيات و معارف اسلامی- علوم قرآن و حديث / 20405

الهيات و معارف اسلامي

عرفان اسلامی و اندیشه های امام ( ره) / 20425

الهيات و معارف اسلامي

حسابداری / 21301

حسابداری

حقوق بین المللی عمومی / 20815

حقوق

حقوق خصوصی / 20807

حقوق

حقوق کیفری و جرم شناسی / 20818

حقوق

آموزش زبان انگلیسی / 20312

زبان انگلیسی

زبان شناسی/ 20394

زبان شناسي

زبان و ادیبات  فارسی/ 20101

زبان و ادیبات  فارسی

مديريت دولتي-تصميم گيری و خط مشی گذاری عمومی/ 21287

مدیریت دولتی

مدیریت دولتی- تطبیق توسعه / 21289

مدیریت دولتی

مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی / 21216

مدیریت دولتی

مدیریت رسانه ای/ 21222

مدیریت رسانه ای

کارشناسی ارشد

رشته - گرایش- کد آزمونی

زیرمجموعه امتحانی

اقتصاد انرژی / 20926

اقتصاد

علوم اقتصادی/  20914

اقتصاد

عرفان اسلامی

الهيات و معارف اسلامي

فقه و حقوق خصوصی / 20450

الهیات

فيزيولوژی ورزشي- فيزيولوژی بالینی / 21440

تربیت بدنی

فيزيولوژی ورزشي- فيزيولوژی فعاليت بدنی و تندرستی/ 21435

تربیت بدنی

فيزيولوژی ورزشي- فيزيولوژی ورزشی کاربردی / 21455

تربیت بدنی

مديريت ورزشي- مديريت راهبردی در سازمان های ورزشی/ 21443

تربیت بدنی

مدیریت ورزشی- مدیریت بازاریابی در ورزش / 21421

تربیت بدنی

مدیریت ورزشی / 21422

تربیت بدنی

حسابداری / 21301

حسابداری

حقوق بين الملل / 20804

حقوق

حقوق تجارت بين الملل /  20823

حقوق

حقوق جزا و جرم شناسی / 20805

حقوق

حقوق خصوصی / 20807

حقوق

حقوق عمومی/ 20808

حقوق

آموزش زبان انگلیسی / 20312

زبان انگلیسی

مترجمیزبان انگليسی/ 20315

زبان انگلیسی

زبان شناسی همگانی / 20390

زبان شناسی همگانی

زبان و ادبیات فارسی-ادبیات تطبیقی / 20108

زبان و ادیبات  فارسی

زبان و ادبیات فارسی – ادبیات مقاومت / 20105

زبان و ادیبات  فارسی

زبان و ادبیات فارسی / 20101

زبان و ادیبات  فارسی

پژوهش علوم اجتماعی/ 20512

علوم اجتماعی

علوم تربيتي- برنامه ريزی آموزشی/ 20614

علوم تربیتی

مديريت بازرگاني- بازاریابی / 21254

مديريت بازرگاني

مديريت بازرگاني- مديريت مالی/ 21270

مديريت بازرگاني

مدیریت بازرگانی- تجارت الکترونیک/21046

مديريت بازرگاني

محيط زيست - مديريت محيط زيست/ 21189

مديريت محیط زیست

مدیریت اجرائی / 21215

مدیریت اجرائی

مدیریت آموزشی/ 21212

مدیریت آموزشي

مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومی عمومی / 21050

مدیریت دولتی

مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانی / 21051

مدیریت دولتی

مدیریت دولتی - خط و مشی گذاری عمومی / 21042

مدیریت دولتی

مدیریت دولتی - سازمان های دولتی / 21041

مدیریت دولتی

مدیریت دولتی - مدیریت تحو ل / 21255

مدیریت دولتی

کارشناسی پیوسته

رشته - گرایش- کد آزمونی

زیرمجموعه امتحانی

علوم اقتصادی -  اقتصاد کشاورزی /  20923

اقتصاد

علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی / 20924

اقتصاد

علوم اقتصادی - اقتصاد نظری / 20922

اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی / 21402

تربیت بدنی

حسابداری / 21301

حسابداری

حقوق

حقوق

روانشناسی / 20706

روانشناسی

زبان و ادبیات انگلیسی / 20311

زبان انگلیسی

مترجمی زبان انگلیسی / 20315

زبان انگلیسی

زبان شناسی / 20394

زبان شناسی

ادبیات فارسی / 20101

زبان و ادیبات  فارسی

علوم تربیتی – تکنولوژی آموزشی / 20631

علوم تربیتی

مطالعات خانواده /  20615

علوم تربیتی

مدیریت امور بانکی / 21230

مدیریت

مدیریت بیمه / 21209

مدیریت

مدیریت جهانگردی / 21233

مدیریت