معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
نام: عیسی
نام خانوادگی: اسمعیلی
مرتبه علمی: مربی
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی: الهيات و معارف اسلامي
آدرس صفحه: http://mail.qaemiau.ac.ir/esmailie.html
0000-0003-2077-8867 : ORCID
https://scholar.google.com/citations?hl=fa&user=h6XlrBsAAAAJ : Scholar
https://www.researchgate.net/profile/Eisa-Esmailie : Researchgate
ایمیل: eisa.esmaeilii @gmail.com
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی مترجمی زبان عربی دانشگاه اصفهان
2 کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل