عضو گروه آموزشی
نام: محمد تقی
نام خانوادگی: لطیفی شیردار
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی: الهيات و معارف اسلامي
آدرس صفحه: http://mail.qaemiau.ac.ir/m.latifi@gaemiau.ac.ir.html
ایمیل: tlatifi2016@gmail.com
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دکتری تخصصی تاریخ شیراز