عضو گروه آموزشی
نام: مهرداد
نام خانوادگی: زارع نژاد
مرتبه علمی: مربی
نوع همکاری: بورسیه دکتری
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی: اقتصاد
آدرس صفحه: http://mail.qaemiau.ac.ir/mz.html
ایمیل: merdad@yyhsdj.com
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله