عضو گروه آموزشی
نام: شادروان احمد
نام خانوادگی: احمد پور کاسگری
مرتبه علمی: استاد
نوع همکاری: نیمه وقت
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی: حسابداری
آدرس صفحه:
ایمیل: ahmadpour@umz.ac.ir
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله