عضو گروه آموزشی
نام: بابک
نام خانوادگی: مهدوی
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی: زبان انگليسي
آدرس صفحه: http://mail.qaemiau.ac.ir/bmahdavy.html
https://orcid.org/0000-0003-2944-0942 : ORCID
https://scholar.google.com/citations?user=CyFWbdgAAAAJ&hl=en : Scholar
ایمیل: b.mahdavy@yahoo.com
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دکتری تخصصی آموزش زبان انگلیسی دانشگاه تربیت مدرس تهران Towards the Development of an Evaluation-Based Model for the Assessment of English Language Learners: A Case Study of High School ELT in Iran
2 کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه تهران The Role of Multiple Intelligences in Listening Proficiency
3 کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر