دانشکده فنی مهندسی


دکتری تخصصی

مقطع تحصیلی رشته - گرایش- کد آزمونی زیرمجموعه امتحانی گروه آموزشی
دكتری تخصصي مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی و مهندسی بیوشیمی / 40017 مهندسی شیمی فنی و مهندسی
دكتری تخصصي مهندسی عمران- سازه / 40471 مهندسی عمران فنی و مهندسی
دكتری تخصصي مهندسی عمران - مهندسی و مديريت ساخت / 40436 مهندسی عمران فنی و مهندسی
دكتری تخصصي مهندسی معدن / 40510 مهندسی معدن فنی و مهندسی
دكتری تخصصي مهندسی نساجی- شیمی نساجی و علوم الیاف / 40818 مهندسی نساجی فنی و مهندسی

کارشناسی ارشد


مقطع تحصیلی رشته - گرایش- کد آزمونی زیرمجموعه امتحانی گروه آموزشی
کارشناسی ارشد مهندسي برق- مدارهاي مجتمع الکترونيک / 40198 مهندسی برق فنی و مهندسی
کارشناسی ارشد مهندسي برق - شبکه هاي مخابراتي / 40076 مهندسی برق فنی و مهندسی
کارشناسی ارشد مهندسي برق - مخابرات امن و رمزنگاري / 40077 مهندسی برق فنی و مهندسی
کارشناسی ارشد مهندسي برق - مخابرات سيستم / 40084 مهندسی برق فنی و مهندسی
کارشناسی ارشد مهندسي برق - مخابرات ميدان و موج / 40078 مهندسی برق فنی و مهندسی
کارشناسی ارشد مهندسي برق - مخابرات نوري / 40196 مهندسی برق فنی و مهندسی
کارشناسی ارشد مهندسی برق- افزاره های میکرونانو الکترونیک / 40085 مهندسی برق فنی و مهندسی
کارشناسی ارشد مهندسی برق- مدارهای مجتمع الکترونیک / 40198 مهندسی برق فنی و مهندسی
کارشناسی ارشد مهندسی برق - سیستمهای الکترونیک دیجیتال / 40086 مهندسی برق فنی و مهندسی
کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت - سيستم های قدرت / 40081 مهندسی برق فنی و مهندسی
کارشناسی ارشد مهندسی پليمر- علوم و تكنولوژی پليمر / 40280 مهندسی پليمر فنی و مهندسی
کارشناسی ارشد مهندسی شيمي- بيو تكنولوژی/ 40216 مهندسی شیمی فنی و مهندسی
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی - پدیده های انتقال / 40273 مهندسی شیمی فنی و مهندسی
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی -ایمنی، بهداشت و محیط زیست اچ اس ای / 40286 مهندسی شیمی فنی و مهندسی
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – پلیمر / 40021 مهندسی شیمی فنی و مهندسی
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستم ها / 40330 مهندسی صنایع فنی و مهندسی
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-مهندسی صنایع / 40318 مهندسی صنایع فنی و مهندسی
کارشناسی ارشد مهندسیصنايع- مديريت سيستم و بهره وری/ 40316 مهندسی صنایع فنی و مهندسی
کارشناسی ارشد مهندسی عمران- ژئوتکنیک / 40444 مهندسی عمران فنی و مهندسی
کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مهندسی زلزله / 40383 مهندسی عمران فنی و مهندسی
کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مدیریت ساخت / 40389 مهندسی عمران فنی و مهندسی
کارشناسی ارشد مهندسی عمران – مهندسی سازه / 40471 مهندسی عمران فنی و مهندسی
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات- شبكه های كامپيوتری/ 41010 مهندسی فناوری اطلاعات فنی و مهندسی
کارشناسی ارشد مهندسی كامپيوتر- نرم افزار /  41002 مهندسی كامپيوتر فنی و مهندسی
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- معماری سیستمهای کامپیوتری / 41005 مهندسی کامپیوتر فنی و مهندسی
کارشناسی ارشد مهندسی معدن – مهندسی استخراج معدن / 40533 مهندسی معدن فنی و مهندسی
کارشناسی ارشد مهندسی مكانيك- ساخت و توليد / 40669 مهندسی مکانیک فنی و مهندسی
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی / 40664 مهندسی مکانیک فنی و مهندسی
کارشناسی ارشد مهندسی نساجی- شیمی نساجی و علوم الیاف / 40819 مهندسی نساجی فنی و مهندسی
کارشناسی ارشد مهندسی نساجی - مدیریت نساجی / 40814 مهندسی نساجی فنی و مهندسی
کارشناسی ارشد مهندسی نساجی – ساختارهای نانولیفی / 40822 مهندسی نساجی فنی و مهندسی

کارشناسی

مقطع تحصیلی رشته - گرایش- کد آزمونی زیرمجموعه امتحانی گروه آموزشی
کارشناسی مهندسی برق / 40119 مهندسی برق فنی و مهندسی
کارشناسی مهندسی پزشکی - بیومتریال / 40730 مهندسی پزشکی فنی و مهندسی
کارشناسی مهندسی پلیمر – صنایع پلیمر /  40206 مهندسی پليمر فنی و مهندسی
کارشناسی مهندسی شیمی در 12 گرایش / 40201 مهندسی شیمی فنی و مهندسی
کارشناسی مهندسی صنایع / 40310 مهندسی صنایع فنی و مهندسی
کارشناسی مهندسی عمران - نقشه برداری / 40479 مهندسی عمران فنی و مهندسی
کارشناسی مهندسی عمران /  40401 مهندسی عمران فنی و مهندسی
کارشناسی مهندسی کامپیوتر-  فناوری اطلاعات / 41033 مهندسی کامپیوتر فنی و مهندسی
کارشناسی مهندسی معدن / 40510 مهندسی معدن فنی و مهندسی
کارشناسی مهندسی مکانیک / 40675 مهندسی مکانیک فنی و مهندسی
کارشناسی مهندسی نساجی - الیاف / 40825 مهندسی نساجی فنی و مهندسی
کارشناسی مهندسی نساجی - پوشاک / 40827 مهندسی نساجی فنی و مهندسی
کارشناسی مهندسی نساجی - شیمی نساجی / 40818 مهندسی نساجی فنی و مهندسی
کارشناسی مهندسی نساجی – فناوری نساجی / 40826 مهندسی نساجی فنی و مهندسی

کارشناسی ناپیوسته

مقطع تحصیلی رشته - گرایش- کد آزمونی زیرمجموعه امتحانی گروه آموزشی
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی  برق قدرت / 40143 مهندسی برق فنی و مهندسی
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک / 40134 مهندسی برق فنی و مهندسی
کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرائی عمران / 70402 مهندسی عمران فنی و مهندسی
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی - سیستم های سخت افزار رایانه / 41026 مهندسی کامپیوتر فنی و مهندسی
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی - نرم افزار کامپیوتر / 41013 مهندسی کامپیوتر فنی و مهندسی