معاونت پژوهشی

خلاصه بخشنامه تشویق مقالات


دریافت فایل pdf


خلاصه بخشنامه تشویقی مقالات 352676/87 مورخ 22/10/92

10/02/93 و 8/4/94 و 2/11/96

انواع مقالات

1-       علمی ترویجی وزارتین

2-       علمی پژوهشی وزارتین

3-       علمی پژوهشی ISC

4-       علمی ترویجی ISC  مشمول جایزه نیست

5-       مجلات داخلی نمایه بین المللی معتبر و یا ناشر springer

6-       ISI (WOS)

7-       ISI   که LISTED   می باشند ( حائز دیگر شرایط)

8-       خارجیمعتبر غیر ISI

9-       ISC  که وزارتین نشده است (فقط در ایران)

10-    مجلات الکترونیکی (WOS  یا  LISTED  )

11-    HIGHLY CITED PAPERS با ضریب

12-    RESEARCH FRONTS با ضریب

13-    REVIEW PAPERS (فقط wos)  با ضریب

افراد مشمول جایزه

1-       اعضا هیات علمی تمام و نیمه وقت

2-       دانشجویان (تا 12 ماه پس از دفاع)

3-       حق التدریسی که هیات علمی سازمان  دیگریست (فرم تعهد)

4-       اعضا باشگاه پژوهشگران جوان (درزمان ارائه مقاله میبایست عضو باشگاه باشند و دوره عضویت به پایان نرسد)

5-       کارمند غیر هیات علمی و دانش آموختگان و کارکنان سایر ارگانها پروژه های پژوهشی مصوب و افراد حق التدریس

منابع استخراج:

* مقالات مازاد در موظفی طرح پژوهشی

* مقالات مستخرج از پایان نامه دانشجویی

* مقالات برگرفته از رساله شخصی

* مقالات مستقل (با مجوز واحد)

منبع مقالات می بایست در قسمت Acknowledgement اشاره شود

شرط وابستگی علمی الزامی است

تشویق از هر مقاله فقط یکبار و از یک واحد و دریافت تشویق بیش از یکبار تخلف محسوب می­شود. مقالات که توسط نشریات خارجی که ناشران غیرمعتبر دارند و فرایند داوری آنها غیرمعمول و همراه با پرداخت هزینه داوری و انتشار دارد، مشمول تشویقی نیستند.

درصورتی که به علت محدودیت امکان درج کامل دانشگاه آزاد اسلامی وجود ندارد میتوان از I.A.U تحت شرایطی استفاده کرد که  …..Branch آورده شود

هیات علمی دانشگاه آزاد میبایست خود را به نام هیات علمی دانشگاه آزاد معرفی نماید

هیات علمی سایر موسسات و دانشگاها میبایست علاوه بر نام موسسه، نام دانشگاه آزاد اسلامی را نیز در وابستگی استخدامی خود در مقاله درج نمایند. (اشاره به پستهای اجرایی ممنوع می باشد)

مقالات می بایست بصورت کامل چاپ شوند

فقط نام افرادی که مستقیما در تولید مقالات دخیل اند میتواند درج گردد بقیه افراد در قسمت Acknowledgement به آنها اشاره شود مقالات موظفی طرح نیز در این قسمت ارایه شود مقالاتی که در همایش ارایه شده و از سوی دبیرخانه همایش برای چاپ در مجلات ISI ارسال میگردد (بعد از گذراندن داوری)و بصورت کامل با ضریب 4/0مشمول جایزه می­باشد و بصورت خلاصه باضریب 3/0 حائز دریافت جایزه قرار میگیرد

مقالات مستخرج از پایان نامه: نویسنده اول دانشجو، استاد راهنما عهده دار مکاتبات باشد.

(نام دانشجویان دیگر موسسات نیز در محاسبه تعداد نویسندگان جهت تعیین مبلغ میبایست لحاظ شود)

سقف پرداخت مقاله علمی ترویجی و هر یک از مجلات  داخلی با نمایه بین المللی حداکثر 3مقاله در سال. خارجی غیر ISI و ISC  حداکثر 5مقاله می باشد

مقالات خارجی غیرانگلیسی زبان بایستی چگیده انگلیسی در قالب ترجمه رسمی مرکز زبان دانشگاه یا سازمان مرکزی به واحد تحویل شود

مقاله های کوتاه مانند research note و غیره (letter to the editor و editorial تنها در صورتی که نقد مقاله یا کتاب باشد) با ضریب 4/0 حداکثر دو مقاله در سال جایزه تعلق میگیرد
در صورتی که مقاله در چند شاخه نمایه شده باشد مبنا شاخه ای است که رشته تخصصی عضو هیات علمی میباشد
OPEN ACCESS تشویقی ندارد مگر اینکه ISI باشد.

OPEN ACCESS دانشگاه آزاد و ناشر SPRINGER باشدمعادل LISTED تشویقی دارد. مجلات دانشگاه آزاد با نمایه ESCI معادل WoS تشویقی دارد.

مجلات که تشویقی ندارد:

* از زمان چاپ بیش از یکسال بگذرد

*مجلات فاقد اعتبار (مبنا زمان بررسی می باشد)

* عدم رعایت وابستگی علمی

*در صورت وجود تضاد منافع و عدم رعایت مالکیت مادی و معنوی مقاله

* مجلاتی که در زمینه های گسترده و غیرتخصصی

* مجلاتی که فرایند داوری آن کوتاه و چاپ مقاله با دریافت هزینه انجام میشود

* مجلات دانشگاه آزاد مگر اینکه رتبه از وزارتین یا نمایه بین المللی داشته باشد

* مقالاتی که بیش از 30درصد تشابه علمی دارند

* مجلاتی که زمان داوری آن کمتر از سه ماه باشد

(اگر فردی مقالاتش عمدتا در یک مجله خاص منتشر میشود بطور ویژه بایستی توسط معاونت بررسی شود)