معاونت پژوهشی

شرايط لازم براي دفاع و تسويه دانشجويان دكتري ورودي 96 و بعد


دریافت مجوز دفاع و تسویه  برای دانشجویان دکتری ورودی های 96 و بعد


ردیف

دفاع

تسویه

غیرعلوم انسانی


یک مقاله نمایه شده در مجلات بین االمللی ISI با رده Q1


یک مقاله نمایه شده در مجلات بین المللی ISI با رده Q2


علمی پژوهشی وزارتین یا یک مقاله نمایه شده در مجلات بین المللی ISI با رده Q4

یک مقاله نمایه شده در مجلات بین المللی ISI با رده Q3


یک مقاله نمایه شده در مجلات بین المللی ISI با رده Q3

علوم انسانی و هنر

یک مقاله نمایه شده در مجلات بین االمللی ISI با رده Q1


یک مقاله نمایه شده در مجلات بین المللی ISI با رده Q2


علمی پژوهشی وزارتین یا یک مقاله نمایه شده در مجلات بین المللی ISI با رده Q4

یک مقاله نمایه شده در مجلات بین المللی ISI با رده Q3


یک مقاله نمایه شده در مجلات بین المللی ISI با رده Q3

علمی پژوهشی وزارتین یا یک مقاله نمایه شده در مجلات بین المللی ISI با رده Q4


علمی پژوهشی وزارتین یا یک مقاله نمایه شده در مجلات بین المللی ISI با رده Q4