معاونت پژوهشی

تفاهم نامه اجرایی همکاری چند جانبه اجرای طرح زراعت چوب در استان مازندران بین دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر با فرمانداری، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی شهرستان قائم شهرتفاهم نامه اجرایی همکاری چند جانبه اجرای طرح زراعت چوب در استان مازندران بین دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر با فرمانداری، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی شهرستان قائم شهر