همایش ملی مدیریت نگهداشت ساختمان با رویکرد نگرش سیستمی چاپ

همایش ملی مدیریت نگهداشت ساختمان با رویکرد نگرش سیستمی

عناوین پنل های تخصصی کنفرانس:

جایگاه نگهداشت ساختمان در وظایف مهندسان مشاور
مباحث حقوقی در نگهداشت ساختمان
مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان

عناوین کارگاه های تخصصی کنفرانس:
وظایف و مسئولیت‌های مهندسان ساختمان در نگهداشت ساختمان - دکتر شیبانی اصل
مباحث معماری در نگهداشت ساختمان - دکتر مسعودی
مدیریت نگهداشت ساختمان -  دکتر رعیتی دماوندی
نگهداشت بیمارستان‌ها از منظر سازه و مقاوم سازی -  دکتر سروقد مقدم
نگهداشت آسانسورهای ساختمان - دکتر فصیحی
حفاظت ساختمان‌ها در برابر آتش سوزی در نگهداشت ساختمان - دکتر بختیاری