اصلاحيه اطلاعيه مورخ 99/8/17 در خصوص اعلام رشته ها و مواد امتحاني آزمون ورودي دکتري (Ph.D) سال 1400 چاپ

بدينوسيله به اطلاع داوطلبان آزمون دکتري سال 1400 مي رساند که با توجه به عدم اطلاع رساني قبلي بر اساس آيين نامه اجرايي قانون سنجش و پذيرش تحصيلات تکميلي، ميزان تأثير هريک از مولفه ها در سنجش و پذيرش دانشجو در مقطع دکتري ناپيوسته در بند الف مربوط به دکتري آموزشي-پژوهشي در اطلاعيه مذکور به شرح ذيل اصلاح و همانند سال 1399 خواهد بود:

الف- دکتري آموزشي – پژوهشي: سنجش و پذيرش براي ورود به دوره دکتري ناپيوسته آموزشي-پژوهشي بر اساس معيارهاي زير صورت مي گيرد:

1- آزمون متمرکز (50 درصد)

2- سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري (20 درصد)

3- مصاحبه علمي و سنجش عملي (30 درصد)