شرکت در کنفرانس های بین المللی خارج از کشور چاپ


با عنايت به بخشنامه شماره 70/59074 مورخ 94/8/13 شركت اعضاي محترم هيات علمي در كنفرانس هاي بين المللي خارج از كشور، بدون كسب مجوز از معاونت پژوهشي سازمان مركزي،  ممنوع مي باشد.