اطلاعیه تعویق زمان برگزاری آزمون جامع دوره دکتری تخصصی (غیرپزشکی)نیمسال دوم سال تحصیلی1400-1399 چاپ


alt

پیرو شیوه نامه اجرایی ارزیابی جامع دکتری تخصصی غیرپزشکی نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399و به دلیل شیوع موج پنجم کرونا و در راستای سلامتی دانشجویان، اساتید و همکاران واحدهای دانشگاهی

1-    در شهرهایی که در بازه زمانی تقویم ارزیابی جامع ازسوی ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا در وضعیت قرمز قرار می گیرند امتحان جامع برگزار نمی گردد. زمان برگزاری متعاقبا اعلام میشود.

2-    ملاک برگزاری ، وضعیت بیماری در شهر واحددانشگاهی مبدا می باشد که موارد زیر باید مورد توجه قرار بگیرد:

الف: ارزیابی جامع دانشجویان مهمان (طرح تعاون) که در شهر محل برگزاری آزمون آنان در وضعیت قرمز بوده ، ولیکن واحد دانشگاهی مبدا آنان در وضعیت قرمز نباشد به قوت خود باقی است واین دانشجویان بایدبصورت حضوری در امتحانات شرکت کنند.

ب: ارزیابی جامع دانشجویان مهمان (طرح تعاون) که درشهر محل برگزاری آزمون آنان دروضعیت قرمز نبوده ولیکن واحد دانشگاهی مبدا آنان در وضعیت قرمز  برگزار نمی شود و به زمان دیگری موکول می گردد.

3-    واحدهای دانشگاهی می توانند بخش شفاهی ارزیابی جامع را درشهرهایی که دربازه زمانی تقویم ارزیابی جامع ازسوی ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا در وضعیت قرمز می باشند به صورت برخط(آنلاین) وازطریق سامانه های آموزشی مورد تأئید دانشگاه و در زمان اعلام شده در متمم شیوه نامه اجرایی برگزار نمایند.

4-    برگزاری آزمون جامع در سایر شهرها که وضعیت آنها قرمز نمی باشند مطابق ضوابط اعلامی درشیوه نامه و با رعایت پروتکل های بهداشتی صورت می گیرد.