اطلاعیه تمدید زمان ارسال مستندات پژوهشی برای پیش دفاع از رساله دکتری چاپ


alt

آخرین تاریخ برای ارسال مستندات توسط دانشجویان: ساعت 20:00 شب روز دوشنبه مورخ 1400/06/08 (این بازه زمانی به هیچ عنوان قابل تمدید نیست و عواقب عدم توجه به آن کاملاً بر عهده دانشجو است.)

۲- آخرین تاریخ برای تایید مستندات توسط واحد دانشگاهی: ساعت 20:00  شب روز سه شنبه مورخ 1400/06/09 (این بازه زمانی به هیچ عنوان قابل تمدید نیست و عواقب عدم توجه به آن کاملاً بر عهده واحد دانشگاهی است.)

۳- زمان رزرو جلسات پیش دفاع توسط دانشجویان: 15، 16 و 17 شهریور ماه

۴- زمان آغاز جلسات پیشدفاع شهریور ماه: شنبه 27 شهریور ماه 1400