اطلاعیه زمانبندی انتخاب واحد استانی چاپ

alt

دانشجویان گرامی:با توجه به برنامه زمانبندی و بازه های مجاز انتخاب واحد استانی، امکان ورود سایر دانشجویان به سامانه، خارج از تقویم زمانبندی اعلام شده محدود شد است. این موضوع در جهت سهولت در انتخاب واحد دانشجویان در بازه زمانی تعیین شده می باشد. بر این اساس سایر دانشجویان در صورت نیاز به درخواست های سیستمی برای امور آموزشی، فرآیند فارغ التحصیلی و یا پرداخت شهریه و ...  از ساعت 10 شب هر روز لغایت 6 صبح روز بعد می توانند در سامانه آموزشیار اقدام نمایند.