فرآیند ثبت درخواست انتخاب واحد ترم مهر 1400 توسط دانشجو چاپ

alt


دانشجویان گرامی، برای انتخاب واحد در نیمسال اول 1400 لازم است در سایت خود، حتما درخواست مجوز انتخاب واحد را انجام دهید

شیوه درخواست مجوز انتخاب واحد:

1 .از طریق منوی درخواست/مجوز - زیر منوی "منو ارسال/پیگیری درخواست دانشجو" اقدام به ثبت درخواست نمائید.

2.  در قسمت "ارسال درخواست جدید"،طبقه بندی موضوع را "عملیات آموزشی دانشجو" و موضوع درخواست را "مجوز انتخاب واحد" و نیمسال درخواست را معادل "4001" قرار دهید.

3 . با انتخاب دکمه ی "ثبت" –درخواست مجوز انتخاب واحد ترم مهر 1400 برای دانشجو ثبت می گردد.

4 . از طریق منوی "ثبت نام دروس دانشجو" –زیر منوی "انتخاب واحد"
اقدام به اخذ دروس و انتخاب واحد نمائید.

* شرایط ثبت درخواست به شرح زیر در سامانه کنترل می گردد:

*دانشجویانی که در ترم 3992 انتخاب واحد داشته اند و یا ترم مرخصی ثبت کرده اند مجاز به ثبت درخواست انتخاب واحد می باشند.

*دانشجویانی که آخرین وضعیت آنها در ترم های 3992 و 4001 وضعیت های عدم مجاز به ثبت نام در نیمسال ثبت شده باشد،مجاز به ثبت درخواست نمی باشند.

*دانشجویانی که آخرین وضعیت آنها در ترم های 4001 ترم مرخصی ثبت شده باشد،مجاز به ثبت درخواست نمی باشند.

*دانشجویانی که سنوات تحصیلی مجاز آنها به اتمام رسیده باشد،مجاز به ثبت درخواست نمی باشند.