کتاب در اتاقم را به روی خودم قفل می‌کنم چاپ

در اتاقم را به روی خودم قفل می‌کنم

کتاب " در اتاقم را به روی خودم قفل می‌کنم" توسط انتشارات نشرقطره به چاپ رسید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد قائم‌شهر، کتاب " در اتاقم را به روی خودم قفل می‌کنم "  به ترجمه مریم حسین زاده، توسط انتشارات نشر قطره به چاپ رسید.
در پیشگفتار این کتاب آمده است:
در اوّلین نگاه به متن مبدأ اثر و پس‌گفتار آن، به یاد گفته‌ي ژرار ژانت افتادم: نوشتنِ پیش‌گفتار بر اثر این مشکل عمـده را ا یجـاد مـی‌کنـد کـه ارتباطی نامتوازن پدیـد مـی آیـد. نویسـنده ـ و در مـورد مـن، متـرجم ـ تفسیري زودهنگام از متنی به خواننده می‌دهـد کـه خواننـده هنـوز ا ز آن آگاهی پیدا نکرده است. من نیز به تبعیّتی آگاهانه از جویس کرول اوتس ترجیح می‌دهم از این اثر و ویژگی‌هاي سبکی آن که خواننده‌ي انگلیسی و نیز خواننده‌ي فارسی را از خوانشی معمول و آشنا دور می‌سـازد هـیچ نگویم و لذّت کشف غرابت آن را یکسر به خواننده‌ي هوشـیار بسـپارم . تنها نکته‌اي که به رسم امانت بر خود فرض می‌دانم در پیش‌گفتار تأکید کنم این است که هر جا در متن ترجمـه ، ضـمیر «او» در اشـاره بـه کـالا برجسته شده، استراتژي مترجم بوده اسـت و چنـین تمـایزي، بـه دلیـل وجود امکان تمایز ضمایر سوم شـخص مفـرد مونّـث و مـذکّر در زبـان انگلیسی، در متن مبدأ دیده نمی‌شود.

شایان ذکر است این کتاب در 3  فصل، 125 صفحه به بازار کتاب عرضه شده است.