کتاب رهبری یادگیری چاپ

رهبری یادگیری

کتاب "رهبری یادگیری" توسط انتشارات علیم نور به چاپ رسید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد قائم‌شهر، کتاب " رهبری یادگیری "  تالیف ندا اسماعیلی، توسط انتشارات علیم نور به چاپ رسید.
در پیشگفتار این کتاب آمده است:

قرن بیست و یکم، حداقل تا امروز، حاکی از عصر تاریخی نامطمئن و غیرقابل پیش بینی بوده و به باور عمومی دوره ای است که بشدت تحت تأثیر انقلاب ارتباطی قرار گرفته است. سازمان های موفق، دریافته اند که عامل حیاتی نوسازی و بقای سازمان در این عصر متلاطم، یادگیری و نوآوری است. آنها برای حمایت از یادگیری جمعی، به تجربیاتی روی آورده اند که در طول زمان کارایی آنها اثبات شده است و این تجارب عبارتند از: تفحص، گفت وگو، موضع سقراطی و بحث که ریشه در یونان قدیم دارند.برخی اقدامات سیاسی و اجتماعی عصر حاضر نیز در چین باستان به کار می رفته است. با این حال، بسیاری از این روش های یادگیری و زندگی، با هنجارها، ساختارها و فرایندهای روزمره ای که رویکرد رایج قرن بیستم، آنها را در سازمان ها نهادینه کرده است، تعارض دارند. معرفی رفتارها و تفکرات نوین، نیازمند یادگیری سازمانی است و زمانی که این یادگیری وارد تئوری های عملی سازمان شود، ممکن است به تنش یا سردرگمی اعضا بینجامد. بویژه زمانی که ایده ها و اقدامات جدید در قالب تئوری یکپارچه، به یکدیگر مرتبط نشده باشند..

یادگیری سازمانی، کاری دشوار است زیرا در بهترین حالت، نیازمند تغییر در افکار و رفتار تمامی افراد سازمان است. یاد گرفتن مهارت های جدید، کاری ساده نیست و افراد ممکن است ابتدا احساس سختی و ناتوانی کنند.اعضای سازمان باید بدانند زمانی که شایستگی های فردی و ظرفیت سازمانی ایجاد می کنند، رشد جمعی تا چند سال اول ضعیف و آسیب پذیر باقی می ماند. گروه ها و سازمان، ظرفیت‌های خود را با توسعه مهارتها و ارزشهای مؤثر بر محیط فکری، اخلاقی، اجتماعی و سیاسی سازمان شکل می‌دهند. در این فرایند، زمانی که افراد با هم یاد میگیرند، قابلیتهای رهبری خود را در حوزههای قوت خود و توانایی پاسخگویی و مسئولیتپذیری خود را در شرایط رهبری سایرین نشان میدهند و سایر همکاران، آشکارا یا تلویحا، آنها را شناسایی کرده و یا بسمت آنان جذب می شوند. با وجود زمان بر و انرژی بر بودن این فرایند، ساخت این ظرفیت برای موفقیت دگرگونی در درون سازمان، امری حیاتی است.این کتاب در پنچ فصل با توجه به سر فصلهای درس رهبری و یادگیری( ماهیت، تعریف و فرایند رهبری آموزشی و مولفه های آن، مروری بر سیر اندیشههای رهبری، الگوهای مختلف رهبری آموزشی، رهبری توزیعی در سازمان آموزشی، شرایط موثر آموزش و یادگیری، بهبود جو سازمانی، سازمانهای یادگیرنده و ....) میباشد..

این کتاب قابل استفاده اساتید، کارکنان، دانشجویان و همه کسانی که با رویکرد یاددهی و یادگیری سر و کار دارند مفید میباشد.  در پایان از همه خوانندگان محترم تقاضامندیم نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را به آدرس پست الکترونیکی ارسال نموده و مؤلف را از نظرات ارزشمند خود بهرهمند سازند.شایان ذکر است این کتاب در 5  فصل به بازار کتاب عرضه شده است.