چاپ کتاب مهاجرت علویان به ایران و پیامدهای آن توسط دکتر رجبعلی عیلزاده چاپ

مهاجرت علویان به ایران و پیامدهای آننشر رسانش نوين منتشر کرد
مهاجرت علویان به ایران و پیامدهای آن  

بخشی از کتاب مهاجرت علویان به ایران و پیامدهای آن

مولف: دکتر رجبعلی علیزاده استادیار و عضو هیات علمی گروه الهیات   معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

گسترش اسلام به سوی ماوراء مرزهای شمالی، شرقی و غربی شبه جزیره عرب سبب دگرگونی های فکری ـ فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در بخشی از جهان شناخته شده آن روزگار گردید. در پی روی کار آمدن امویان و عباسیان و سخت گیری نسبت به علویان، مهاجرت به ایران آغاز شد. نتیجه این مهاجرت پیامدها و آثار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برای جامعه ایرانی در سده دوم و سوم هجری به دنبال داشت؛ از جمله می توان به تاسیس نخستین حکومت شیعی در ایران اشاره کرد.

 ٠٩٠٢١٣٠٩١٣١

دکتر رجبعلی علی زاده