اطلاعیه کلاس های عملی چاپ


alt


پیرو بخشنامه 30/53444 مورخ 1400/8/25(دستورالعمل نحوه برگزاری کلاسهای درسی نیمسال اول 1401-1400) کلیه کلاس های عملی، کارگاهی، آزمایشگاهی و قسمت عملی دروس عملی-نظری بصورت حضوری برگزار میشود.

لذا با توجه به فرصت اندک باقی مانده تا پایان ترم،  دانشجویان گرامی نسبت به حضور در  کلاس های عملی اقدام نمایند.