خدمات آزمایشگاهی چاپ
دستگاه GC/MASS دستگاه Atomic Absorption

دستگاه UV-Visible دستگاه Micro autolab


دستگاه FT-IR

  • آزمایشگاه تحقیقاتی مواد معدنی
  • آزمایشگاه تحقیقاتی نساجی و علوم الیاف
  • آزمایشگاه تحقیقاتی عملیات واحد
  • شماره تلفنهای تماس: داخلی 221
  • ساعات تماس: 8 صبح تا 4 عصر