اعضای شورای مرکز رشد


#

نام و نام خانوادگی اعضای شورای مرکز رشد

سمت و گروه آموزشی

1

دکتر مهرداد زارع نژاد

گروه آموزشی اقتصاد (ریاست دانشگاه)

2

دکتر داریوش زارعی

دانشیار گروه آموزشی شیمی (معاونت علمی دانشگاه)

3

دکتر هادی حمیدیان شورمستی

استادیار گروه آموزشی مهندسی معدن و زمین شناسی

(معاونت توسعه و منابع دانشگاه)

4

دکتر مهری اصفهانیان

استادیار گروه آموزشی مهندسی شیمی ( مدیر مرکز رشد)

5

آقای محمود نبی­ پور

مسئول حقوقی دانشگاه

6

دکتر حبیب اله طیبی

دانشیار گروه آموزشی مهندسی نساجی، پوشاک و مد لباس

7

دکتر غلامرضا میرزایی حاجی کلایی

گروه آموزشی مهندسی کشاورزی

8

دکتر شایسته واردی

استادیار گروه آموزشی اقتصاد

9

دکتر عباسعلی دهپور جویباری

استادیار گروه آموزشی زیست شناسی

10

دکتر علی بهمنش

گروه آموزشی مهندسی محیط زیست