اطلاعیه امتحانات معوق شده چاپبه اطلاع کلیه دانشجویان می رساند تاریخ برگزاری امتحانات معوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر به شرح ذیل اعلام می گردد :


◀️۱- امتحانات مورخه 95/10/20 به روز یکشنبه 95/11/3 در همان ساعت قبلی انتقال یافت.


◀️۲- امتحانات مورخه 95/10/21 به روز دوشنبه 95/11/4 در همان ساعت قبلی انتقال یافت.


◀️۳- امتحانات مورخه 95/10/22 به روز سه شنبه 95/11/5 در همان ساعت قبلی انتقال یافت.