ردیف تصویر نام خانوادگی | نام دانشکده | گروه آموزشی | سمت تحصیلات ایمیل | شماره تماس
1 رمضان نيا ميثم دانشکده: معاونت توسعه و مدیریت منابع
گروه آموزشی: امور مالی دانشگاه
سمت: مامور از

2 احمدی آهنگرکلایی جواد دانشکده: معاونت علمی ( آموزشی و پژوهشی)
سمت: كارشناس آموزش
فوق لیسانس jahmadi1356@gmail.com
01142155225
3 يوسفي تلوكي پيمان سمت: کارشناس مسئول امور تربیت بدنی لیسانس
42247031
4 قناعت جواد دانشکده: حوزه ریاست دانشگاه
گروه آموزشی: اداره گزینش دانشگاه
سمت: بازنشسته/بازخرید
دکتری
5 قلی‌زاده حسن دانشکده: معاونت توسعه و مدیریت منابع
گروه آموزشی: اداره امور اداری دانشگاه
سمت: بازنشسته/بازخرید
فوق لیسانس
6 نبوی فرشته دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
گروه آموزشی: مهندسی عمران، معماری و نقشه برداری
سمت: كارشناس آموزش
فوق لیسانس nabavi.fereshteh@yahoo.com
7 تقی پور امیر دانشکده: معاونت سما قائم شهر
گروه آموزشی: آموزشکده سما

8 فلاح كردآبادي مهدي دانشکده: حوزه ریاست دانشگاه
گروه آموزشی: اداره حراست دانشگاه
سمت: نگهبان
لیسانس
01142155025
9 يوسفيان سپيده دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی
گروه آموزشی: زراعت و اصلاح نباتات
سمت: كارشناس آموزش
فوق لیسانس
10 رحمانی محمدعلی دانشکده: معاونت سما قائم شهر
گروه آموزشی: مدرسه 2
9119235108@qaemiau.ac.ir
11 ملک زاده الهام دانشکده: معاونت سما قائم شهر
گروه آموزشی: مدرسه 2
لیسانس 2161802119@qaemiau.ac.ir
12 پورمرادی سیده اکرم دانشکده: معاونت سما قائم شهر
گروه آموزشی: دفتر خدمات پژوهشی
2161707726@qaemiau.ac.ir
13 گوران فروغ دانشکده: معاونت سما قائم شهر
گروه آموزشی: مدرسه 2
2162477335@qaemiau.ac.ir
دبستان دخترانه سما شعبه یک
14 طالبیان رقیه دانشکده: معاونت سما قائم شهر
گروه آموزشی: مدرسه 2
2160075108@qaemiau.ac.ir
15 رحیمی سید احمد دانشکده: معاونت سما قائم شهر
گروه آموزشی: مدرسه 1
لیسانس 2090823674@qaemiau.ac.ir
42375500
16 بابا گل زاده محمد دانشکده: معاونت سما قائم شهر
گروه آموزشی: مدرسه 1
لیسانس 206288977@qaemiau.ac.ir
01142270235
17 احمدی رضا دانشکده: معاونت سما قائم شهر
گروه آموزشی: حراست؛
لیسانس 5779753032@qaemiau.ac.ir
18 یوسفی پیمان دانشکده: معاونت سما قائم شهر
گروه آموزشی: دفتر خدمات دانشجویی
2162084392@qaemiau.ac.ir
19 یوسفی كیوان دانشکده: معاونت علمی ( آموزشی و پژوهشی)
گروه آموزشی: امور دانش آموختگان دانشگاه
سمت: كارشناس امور دانش آموختگان
5779759723@qaemiau.ac.ir
20 کردی زلیخا دانشکده: معاونت سما قائم شهر
گروه آموزشی: مدرسه 2
لیسانس 2259164544@qaemiau.ac.ir