نتایج پذیرش براساس سوابق تحصیلی در مقطع کارشناسی ناپیوسته مهر ماه ۱۴۰۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهراعلام شد چاپ

altنتایج پذیرش براساس سوابق تحصیلی در مقطع کاردانی پیوسته وکارشناسی ناپیوسته مهر ماه ۱۴۰۰ دانشگاه

آزاد اسلامی اعلام شد.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، نتایج دوره کاردانی پیوسته وکارشناسی ناپیوسته پذیرش بر

اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی بر روی سامانه  www.azmoon.org قرار گرفت.

پذیرفته شدگان این دوره می توانند از ساعت ۱۰ صبح شنبه سوم مهرماه با مراجعه به سامانه

آموزشیار edu.iau.ac.ir و مطابق جدول زمانی اعلام شده نسبت به ثبت نام خود به صورت مجازی اقدام کنند.


تبصره: پذیرفته شدگان کلیه واجد های دانشگاهی جهت اطلاع ازچگونگی تحویل مدارک به صورت فیزیکی به آدرس سایت واحد دانشگاهی محل پذیرش مراجعه نمایند.


پذیرفته شدگان جهت اطلاع از شرایط و ضوابط ثبت نام می‌توانند روز سه شنبه 30 شهریور راهنمای  ثبت نام

این مقطع را از سامانه sanjesh.iau.ir   دریافت و مطالعه کنند.


مدارکی که لازم است مطابق دسـتورالعمل اعـلام شده از طریق شبکه پستی ارسال گردد:


1- پذیرفته شـدگان مقطـع کـاردانی پیوسـته لازم است اصل مدرك دیپلم در یکی از شاخه هاي فنی و حرفـه اي یـا کـاردانش متناسـب

بـا رشته قبولی، اصل مدرك دیپلم نظام جدید 3-3-6 و یا دیپلم فنی و حرفه اي چهارساله )نظام قدیم( بهمراه تصویر آنها را ارسال نمایند.


تذکر : چنانچه پذیرفتـه شـده اصـل مـدرك تحصیلی خود را در اختیـار نداشـته باشـد ولـی تصویر آن یا گواهی معتبر پایـان دوره را

ارائـه کند، باید متعهد گردد اصل مـدرك را قبـل از پایان نیمسال اول به دانشگاه تحویل دهد.


 2- تصویر کلیه صفحات شناسنامه.


3- تصویر کارت ملی (پشت و رو).


4- شش قطعـه عکـس 4´3 تمـام رخ کـه اخیراً تهیه و مشخصات پذیرفته شـده در پشـت آنهــا نوشــته شــده باشــد ).بــراي مشــمولین 12 قطعه.


5- تصــویر مــدرکی کــه وضــعیت خــدمت وظیفه عمومی برادران پذیرفته شده را مشـخص نماید.


6- تکمیل کلیه فرم هاي ثبت نام و فرمهـاي مربــوط بــه تعهــدات و ســایر فرمهــایی کــه در سامانه آموزشیار قرار گرفته است.


7- مشــمولان دیپلمــه اي کــه بــا اســتفاده از تعهــدات خــدمتی وزارتخانــه هــا و ســازمانهاي دولتـــی از خـــدمت دوره ضـــرورت

معـــاف می باشند و معافیـت آنـان پـس از انجـام تعهـد مقرر صادر می گردد باید موافقت نامه رسمی از وزارتخانه یا سازمان متبوع

)چنانچه لطمه اي بـه انجام تعهدات وارد نشود (را ارسال نمایند .


افرادي کـه بـه عنـوان سـرباز معلـم مشـغول خدمت وظیفه عمومی هستند براي ثبت نام لازم اســت بــا مجــوز وظیفــه عمــومی از

خــدمت ترخیص گردند.


8- شــاغلین نیروهـــاي نظـــامی و انتظـــامی جمهوري اسلامی ایران بایستی گواهی موافقت و معرفی سازمان مربوطه را ارسال

نمایند.

هزینه خدمات آموزشی و حق بیمه دانشجویی :


1- شهریه پذیرفته شدگان از دو بخش شهریه پایه )ثابـت) و متغیـر تشـکیل شـده کـه در هـرنیمسال تحصـیلی از پذیرفتـه شـدگان

دریافـت می گردد .علاوه بر دو مورد فوق الذکر پذیرفته


شــدگان در بــدو ورود بــه دانشــگاه و در ایــن نیمســال بایــد مبلــغ 1,950,000 ریــال را بــه عنــوان هزینــه خــدمات اموزشــی

در ســامانه آموزشیار پرداخت نمایند .


2- کلیه پذیرفته شدگان کـه قصـد ثبـت نـام دارنـد بایــد مبلــغ 65,000 ریــال را بــه عنــوان حــق بیمــه دانشجویی در سامانه

آموزشیار پرداخت نمایند.