تلفن تماس مدیران گروه های آموزشی چاپ

تلفن تماس کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر


دانشکده علوم انسانی

نام و نام خانوادگی حوزه مربوطه داخلی تلفن مستقیم تلفن همراه شماره اتاق
مهندس حسن شیراوژن مدیر اداری 268 42251346 9111286591 315
رقیه اصغری مدیر آموزش 245 42251340 9111297330 313
مهدی عطاییان دفتر گروه مدیریت -- -- 9111136117 104
پارسایی حسین مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسي

9016162795
داداش زاده عليرضا مدیر گروه آموزشی حقوق

9128153643
فرج تبار سقا مدیر گروه آموزشی تربیت بدنی

9113277367
نسل موسوي حسين مدیر گروه آموزشی حسابداری

9111544876
باقرزاده محمدرضا مدیر گروه آموزشی مدیریت / گردشگري

9113151008
نجفي شعبان مدیر گروه آموزشی زبان انگلیسی

9111537707
سعادتی نیا سهیل مدیر گروه آموزشی زبان‌شناسی

9113116096
غلامي ذبيح اله مدیر گروه آموزشی اقتصاد

9112177808
یوسف زاده مسعود مدیر گروه آموزشی روانشناسي / علوم تربیتی/ آموزش معلمان

9111003794
سيدعليزاده سيدجواد مدیر گروه آموزشی الهیات و معارف اسلامی

9113230150

دانشکده علوم، مهندسی و هنر

نام و نام خانوادگی حوزه مربوطه داخلی تلفن مستقیم تلفن همراه شماره اتاق
صفورا خزایی مدیر آموزش فنی و مهندسی

9112529550
فداييان طاهره مدیر گروه آموزشی مهندسی برق

9111133844
اصفهانيان مهري مدیر گروه آموزشی مهندسی شیمی/ مهندسي پزشكي/ پلیمر/ نفت

9112236003
افراشته سیاوش مدیر گروه آموزشی  پژوهش هنر / گرافيك( ارتباط تصويري)

9126864613
ميرابي علي مدیر گروه آموزشی شیمی

9111284246
تقوي همت آبادي امين مدیر گروه آموزشی فیزیک

9112511553
قلی پور کنعانی یوسف مدیر گروه آموزشی مهندسی صنایع

9112177808
میانسری مهدی مدیر گروه آموزشی مهندسي مکانیک

9112154206
تقوایی محمد مهندسی معدن/ زمین شناسی

9111278038
قاسمپوری عسگری مهندسی كامپيوتر

9113264503
طاهره فداییان
مهندسی پزشکی

9111133844

دهپور جویباری عباسعلی زيست شناسي-میکروبیولوژی

9113548955
ابراهیم نژاد علی رياضي-آمار

9112129663
قاسمی نقیب دهی میثم مهندسی عمران- معماری

9111539901
طیبی حبیب اله مهندسی نساجي/طراحی لباس/ طراحی و تکنولوژی دوخت

9112160238

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

نام و نام خانوادگی حوزه مربوطه داخلی تلفن مستقیم تلفن همراه شماره اتاق
بهداد اسماعیلی مدیر آموزش -- 42256373 9112264640
مهندس ولی ذبیحی مدیر اداری -- 42256389 9378075984
جوادیان روح اله مدیر گروه آموزشی مهندسي شیلات

9113203119
باقري علي مدیر گروه آموزشی مهندسي آبیاری و زهکشی

9112510413
حسن زاده حسن مدیر گروه آموزشی  مهندسي محیط زیست

9111537221
قره ويسي شهاب الدين مدیر گروه آموزشی مهندسي علوم دامی

9127640464
دهپوری جویبار عباسعلی مدیر گروه آموزشی زیست شناسی/ ميكروبيول‍ژي

9113548955
گودرزي مصطفي مدیر گروه آموزشی اقتصاد كشاورزي

9352650857
دانشمند عليرضا مدیر گروه آموزشی مهندسي كشاورزي

9361730556