ریاست واحد
معرفی ریاست واحد
 نام و نام خانوادگی:   پیمان ولی پور


alt


 تحصیلات: دکترای تخصصی مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف - مدیریت دولتی
 محل خدمت در دانشگاه:   ساختمان مرکزی
 پست سازمانی:  رئیس دانشگاه
 شروع همکاری: سال 1377
 تلفن تماس:  01142155029   -   01142155028
 پست الکترونیکی:   p.valipour@qaemiau.ac.ir