ریاست واحد
معرفی ریاست واحد
 نام و نام خانوادگی:   مهرداد زارع نژاد
 تحصیلات:
 محل خدمت در دانشگاه:   ساختمان مرکزی
 پست سازمانی:  رئیس دانشگاه
 شروع همکاری: سال 1377
 تلفن تماس:  01142155029   -   01142155028
 پست الکترونیکی: