ردیف تصویر نام خانوادگی | نام | آدرس صفحه دانشکده | گروه آموزشی | سمت مرتبه علمی | نوع همکاری | ایمیل
1 ابراهیم نژاد علی آدرس صفحه: http://mail.qaemiau.ac.ir/ebrahimnejad.html دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
گروه آموزشی: ریاضیات و آمار
سمت: مدیرگروه آموزشی
مرتبه علمی: استاد
نوع همکاری: تمام وقت
ایمیل 1: aemarzoun@gmail.com
2 احمد پور کاسگری شادروان احمد دانشکده: دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی: حسابداری
سمت: عضو گروه آموزشی
مرتبه علمی: استاد
نوع همکاری: نیمه وقت
ایمیل 1: ahmadpour@umz.ac.ir
3 تاج بخش جدیدی محمود آدرس صفحه: http://mail.qaemiau.ac.ir/mt.html دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
گروه آموزشی: شیمی
سمت: عضو گروه آموزشی
مرتبه علمی: استاد
نوع همکاری: استاد مدعو
4 جعفری آهنگری یوسف آدرس صفحه: http://mail.qaemiau.ac.ir/yjahangari.html دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی
گروه آموزشی: علوم دامی
سمت: عضو گروه آموزشی
مرتبه علمی: استاد
نوع همکاری: استاد مدعو
ایمیل 1: yjahangari@yahoo.co.uk
5 حسن پور حمید آدرس صفحه: http://mail.qaemiau.ac.ir/hhasnpour.html دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
گروه آموزشی: مهندسی كامپيوتر و فناوری اطلاعات
سمت: عضو گروه آموزشی
مرتبه علمی: استاد
نوع همکاری: استاد مدعو
ایمیل 1: h_hassanpour@yahoo.com
6 ضیاءتبار احمدی شادروان میرخالق دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی
گروه آموزشی: آبیاری و زهکشی
سمت: عضو گروه آموزشی
مرتبه علمی: استاد
نوع همکاری: نیمه وقت
7 علیزاده افروزی قاسم دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
گروه آموزشی: ریاضیات و آمار
سمت: عضو گروه آموزشی
مرتبه علمی: استاد
نوع همکاری: استاد مدعو
ایمیل 1: enayati.esmaeil@gmail.com
8 نعمت زاده قربانعلی آدرس صفحه: http://mail.qaemiau.ac.ir/gh_n.html دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی
گروه آموزشی: زراعت و اصلاح نباتات
سمت: عضو گروه آموزشی
مرتبه علمی: استاد
نوع همکاری: استاد مدعو
ایمیل 1: defaya.group@gmail.com
9 گرجی بندپی مفید آدرس صفحه: http://mail.qaemiau.ac.ir/mgb.html دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
گروه آموزشی: مهندسي مکانيک
سمت: عضو گروه آموزشی
مرتبه علمی: استاد
نوع همکاری: تمام وقت
ایمیل 1: gorji@nit.ac.ir
10 ابراهیم آبادی آرش آدرس صفحه: http://mail.qaemiau.ac.ir/ae.html دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
گروه آموزشی: مهندسی معدن و زمین شناسی
سمت: عضو گروه آموزشی
مرتبه علمی: دانشیار
نوع همکاری: تمام وقت
ایمیل 1: Arash.xer@gmail.com
11 ادبی تبار فیروزجاه محمد آدرس صفحه: http://mail.qaemiau.ac.ir/matabar.html دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
گروه آموزشی: ریاضیات و آمار
سمت: عضو گروه آموزشی
مرتبه علمی: دانشیار
نوع همکاری: تمام وقت
ایمیل 1: mohamadsadega@yahoo.com
12 اردستانی فاطمه آدرس صفحه: http://mail.qaemiau.ac.ir/fardestani.html دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
گروه آموزشی: مهندسی شیمی
سمت: عضو گروه آموزشی
مرتبه علمی: دانشیار
نوع همکاری: تمام وقت
ایمیل 1: ardestani_fatemeh@yahoo.com
ایمیل 2: f.ardestani@qaemiau.ac.ir
13 بالوئی جامخانه عزت اله آدرس صفحه: http://mail.qaemiau.ac.ir/ebaloui.html دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
گروه آموزشی: ریاضیات و آمار
سمت: عضو گروه آموزشی
مرتبه علمی: دانشیار
نوع همکاری: تمام وقت
ایمیل 1: e_baloui2008@yahoo.com
14 بینائیان احسان آدرس صفحه: http://mail.qaemiau.ac.ir/eb.html دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
گروه آموزشی: مهندسی شیمی
سمت: عضو گروه آموزشی
مرتبه علمی: دانشیار
نوع همکاری: تمام وقت
ایمیل 1: ehsan.binaeian@yahoo.com
15 حاجی تبار فیروزجائی حسن دانشکده: دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی: حقوق
سمت: عضو گروه آموزشی
مرتبه علمی: دانشیار
نوع همکاری: تمام وقت
ایمیل 1: hajitabar@yahoo.com
ایمیل 2: H.hajitabar@Qaemiau.ac.ir
16 حاجی نصیری رحیمه آدرس صفحه: http://mail.qaemiau.ac.ir/rhmhajinasiri.ch.html دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
گروه آموزشی: شیمی
سمت: عضو گروه آموزشی
مرتبه علمی: دانشیار
نوع همکاری: تمام وقت
ایمیل 1: rhmhajinasiri@yahoo.com
17 حبیبیان معصومه آدرس صفحه: http://mail.qaemiau.ac.ir/mhabibian.html دانشکده: دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی: تربیت بدنی و علوم ورزشی
سمت: عضو گروه آموزشی
مرتبه علمی: دانشیار
نوع همکاری: تمام وقت
ایمیل 1: habibian_m@yahoo.com
18 حسینی زینت السادات دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
گروه آموزشی: شیمی
سمت: عضو گروه آموزشی
مرتبه علمی: دانشیار
نوع همکاری: تمام وقت
ایمیل 2: zshossaini@yahoo.com, zs.hossaini@qaemiau.ac.ir
19 خلیل زاده کلاگر محمد علی آدرس صفحه: http://mail.qaemiau.ac.ir/makh.html دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
گروه آموزشی: شیمی
سمت: عضو گروه آموزشی
مرتبه علمی: دانشیار
نوع همکاری: تمام وقت
ایمیل 1: m.khalilzadeh@hotmail.com
20 درویش گنجی مسعود آدرس صفحه: http://mail.qaemiau.ac.ir/mdganji.html دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
گروه آموزشی: شیمی
سمت: عضو گروه آموزشی
مرتبه علمی: دانشیار
نوع همکاری: تمام وقت
ایمیل 1: ganji_md@yahoo.com