اطلاعیه آخرین مهلت انتخاب واحد و حذف و اضافه چاپ

alt


اطلاعیه آخرین مهلت انتحاب واحد و حذف و اضافه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران در سامانۀ آموزشیار

قابل توجه آندسته از دانشجویان گرامی واحدهای دانشگاهی استان مازندران که تا کنون به هر دلیل موفق به پرداخت

شهریه و اخذ درس در نیمسال دوم 1400 نشده اند می رساند.


از تاریخ انتشار این اطلاعیه تا ساعت  23روز جمعه ۱۳ اسفند 1400 برای آخرین بار فرصت دارند نسبت به پرداخت شهریه

و انتخاب واحد این نیمسال خود اقدام نمایند.