مقاله استادیار واحد قایم شهر بعنوان مقاله داغ و برتر مجله Current Applied Physics انتخاب شد چاپ


alt


مقاله دکتر علی شکوهی راد عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی بعنوان یکی ازمقالات برتر سردبیران مجله Current Applied Physics انتخاب شد.

این مجله دارای ضریب تأثیر بالای 2 می باشد و  در Elsevier نمایه شده است.Current Applid Physics 16 (2016) 527-533.

این انتخاب براساس کیفیت مقاله از میان دهها مقاله منتخب چاپ شده است دراین ژورنال در طی هر دو سال می باشد.

علی شکوهی راد استادیار گروه مهندسی شیمی از سال 1388 تا کنون عضو هیأت علمی واحدقائم شهر می باشد. وی تاکنون نزدیک به یکصد مقاله isi-wos در کارنامه پژوهشی خود دارد.