ردیف عنوان(اتاق) شماره تماس داخلی محل کار
1 هدایت و مشاوره ثبت نام 09025471214
2 هدایت و مشاوره ثبت نام 42253217
3 مخابرات دانشگاه 42155025 --- ساختمان ولایت طبقه اول
4 مخابرات دانشگاه 42155026 --- ساختمان ولایت طبقه اول
5 مخابرات دانشگاه 42155027 --- ساختمان ولایت طبقه اول
6 مخابرات دانشگاه 42155028 --- ساختمان ولایت طبقه اول
7 مخابرات دانشگاه 42155029 --- ساختمان ولایت طبقه اول
8 مخابرات دانشگاه 42155030 --- ساختمان ولایت طبقه اول
9 مخابرات دانشکده علوم انسانی 42251343 --- دانشکده علوم انسانی
10 مخابرات دانشکده علوم انسانی 42244029 --- دانشکده علوم انسانی
11 مخابرات دانشکده علوم انسانی 42244111 --- دانشکده علوم انسانی
12 مخابرات دانشکده علوم انسانی 42253216 --- دانشکده علوم انسانی
13 مخابرات دانشکده علوم انسانی 42253217 --- دانشکده علوم انسانی
14 مخابرات دانشکده علوم انسانی 42253218 --- دانشکده علوم انسانی
15 مخابرات دانشکده علوم انسانی 42251342 --- دانشکده علوم انسانی
16 ریاست دانشگاه 42155228 300 ساختمان ولایت طبقه پنجم
17 ریاست دانشگاه 42155229 300 ساختمان ولایت طبقه پنجم
18 مدیر حراست دانشگاه 42155225 402 ساختمان ولایت طبقه پنجم
19 کارشناسان حوزه حراست 42155157 401 ساختمان ولایت طبقه پنجم
20 مدیر روابط عمومی 42155140 361 ساختمان ولایت طبقه سوم