سامانه ثبت پروپوزال چاپبدين‌وسيله تأکید می شود قبل از انتخاب استاد راهنما، حتماً از ظرفیت خالی استاد مربوطه (سامانه کدینگ) اطمینان حاصل فرمایید.

 

در خصوص ضمائم :

1-      مقتضي است دانشجويان محترم پس از اخذ تأييديه موضوع پايان نامه از استاد راهنما بلافاصله و قبل از ارسال درخواست به مدير گروه، در خصوص تكراري نبودن آن از سامانه هاي ايران‌داك يا سيكا اقدام نموده و تأييديه اخذ شده از سامانه هاي مزبور كه به صورت فايل Pdf مي‌باشد را بعنوان ضميمه و در هنگام بارگذاري پروپوزال پيوست الكترونيكي نمايند

2-    تكميل و پيوست الكترونيكي فايل تكميل شده "تعهدنامه دستاورد پایان نامه"  بصورت Pdf و سپس نگهداري نسخه امضاء شده تا زمان صحافي

3-    پيوست پروپوزال در قالب فايل Word


فایل های راهنما :

راهنمايي استفاده از سامانه پايش

مراحل ثبت نام در سامانه پژوهشیار

مراحل کلی ثبت و تکمیل پروپوزال دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سامانه پژوهشیار

فرم های تعهدنامه دستاورد پايان نامه

زمان مجاز دفاعجهت ورود به سامانه پژوهشیار کلیک کنید